ปิดอบรม”โคก หนอง นา กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 1 “

92

วันที่4 ม.ค.63  เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 1 ” โดยได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 104 คน พร้อมให้โอวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และกล่าวปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ณ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับผลการดำเนินการโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ของเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับ ความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไป ซึ่งการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง กรมราชทัณฑ์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 104 คน ประกอบด้วยผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 96 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 18 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 ปัจจุบันในวันนี้ มีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น 470 คน ชาย 408 คน หญิง 62 คน

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน