เข้ม!เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค ASF

167

รมช.”ประภัตร”กำชับกรมปศุสัตว์วางนโยบายเข้มปี’64 ป้องกันการแพร่ระบาดโรค ASF หลังไทยยังคงสถานะปลอดการระบาตลอด 2 ปีซ้อน

4ม.ค.64/นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ ในฐานะที่กำกับดูแลกรมปศุสัตว์โดยตรงเปิดเผยว่า ล่าสุดได้สั่งการให้ทางกรมปศุสัตว์วางมาตรการตรวจเข้ม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรต ASF อย่างต่อเนื่อง หลังจากตนได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรการการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชน สามารถผนึกกำลังป้องกันโรค ASF ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จนทำให้ประเทศไทยยังคงสถานะปลอดการระบาด และสามารถสร้างการส่งออกสุกรไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งสุกรขุน สุกรพันธุ์ และสุกรแปรรูป ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพเกษตรกรแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพของเกษตรไทย มีความแน่นอนของผลผลิต เกิดการสร้างอุปสงค์ให้กับห่วงโซ่ต่อเนื่องในกลุ่มของผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชอาหารสัตว์ของไทย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ผลพลอยได้จากข้าว เช่น ปลายข้าว รำข้าว ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการเป็นอาหารโปรตีนหลักของคนในชาติ อุตสาหกรรมสุกรยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมแล้วกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี ภาคเกษตรปศุสัตว์จึงถือเป็นหนึ่งของภาคเกษตรที่มีรากฐานของประเทศและมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันภาคการเลี้ยงสุกรของไทยมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษามากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามในส่วนนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสุกรแล้ว ยังสั่งกำชับให้ทางกรมปศุสัตว์ให้มีการตรวจสอบเข้มข้นต่อเนื่องในสัตว์อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นวัว และม้าและสัตว์ปีกอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเกษตรกร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นให้เกิดการปรับตัว เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

“ปีที่ผ่านมาถือว่าเราทำงานอย่างหนักมาทั้งปีในฐานะที่ผมกำกับดูแลกรมปศุสัตว์โดยตรงเพื่อวางมาตรการการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ต่างๆ ซึ่งมีตั้งแต่ม้า  วัว ควาย และมาจนถึงสุกร ก็ถือว่าค่อนข้างได้ผล ในปี 2564 นี้ผมได้มีการสั่งการให้กรมปศุสัตว์ทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยสั่งการให้มีการตรวจเข้มตามแนวชายแดน อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์และเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่ระบาดได้ โดยปีนี้ผมได้สังการให้มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยงในประเทศด้วย”นายประภัตร กล่าว

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน