วันวิสาขบูชา“ชมรมรวมใจภักดิ์”มอบอาหาร ถุงยังชีพเติมกำลังใจคนไทย

310

ชมรมรวมใจภักดิ์ “มอบอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต้านภัยโควิด-19” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา

6 พ.ค. 63 / ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ประธานชมรมรวมใจภักดิ์ ได้เป็นประธาน ‘โครงการแจกอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงโควิด-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล’ ในการแจกของให้กับพี่น้องประชาชนและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ประสบภัย ที่วัดสุคันธาราม เขตดุสิต โดยมีนายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต ให้การต้อนรับพร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาด และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีดุสิต เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จัดระเบียบประชาชนให้เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ดร.ณพลเดช มณีลังกา เลขาธิการชมรมรวมใจภักดิ์ กล่าวว่าต้องขอขอบคุณภาคเอกชนและภาคองค์กรต่างๆ เช่น มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม , ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ , นักศึกษาหลักสูตรความมั่นคงเพื่อความพอเพียง (นพม.) ฯลฯ ในการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือประสานงานให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตนและชมรมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาทิเช่น ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ ,นายมงคล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา , นางสาวชมพูนุช ศรีธวัช ณ อยุธยา , นายจักริน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

พลเอก ชูชาติ หิรัญรักษ์ , พลเอก ธีระพงษ์ ศรีวัฒนกุล , พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ , พลโท ไกรเทพ อนุศักดิ์ , พลโท พิภพ พวงเพ็ชร์ , พลโท ทวี มาพงษ์ , พลโท ฉันทพัทธ์ กรัณย์สุกสี , พลตรี พงศ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล , ดร.ลีลาวดี วัชโรบล , ดร.ประยุทธ์ ไกรปราบ , ดร.วุฒิภัทร ดวงสินธ์ , คุณชูชีพ ตรีโภคา , คุณสัณห์จุฑา วิชชาวุธ , คุณนพดล รัตนแสงหิรัญ , คุณพัทธกานต์ ชนะกุล , คุณฟองจันทร์ มณีลังกา , คุณสังวาล โพธิจินดา, คุณสรัล ยศพลพิเนต

คุณไพศาล ช่างจงประดิษฐ์ , คุณวัลลภ ไม่สูญผล ฯลฯ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการแจกอาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงโควิด-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จ

ด้าน ม.ล.สัญชัย ทองแถม รองประธานชมรมรวมใจภักดิ์ กล่าวว่า ถือว่าเป็นโครงการที่ดีในยามที่ประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อน เป็นเวลาที่คนไทยเราต้องเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันระหว่างคนไทยด้วยกัน สร้างความสมัครสมานสามัคคี ผู้มีทรัพย์มากช่วยเหลือผู้ที่มีทรัพย์น้อย

ขณะเดียวกัน วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา ทางชมรมฯจึงได้ร่วมทำกิจกรรมให้ทานในบริเวณวัดโดยจัด ‘โครงการแจกอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงโควิด-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล’ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยทุกคนจะผ่านวิกฤตโควิด-19นี้อย่างราบรื่นไปด้วยกัน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน