ภัยแล้งกลืน10อำเภอเชียงใหม่ซ้ำเติมความทุกข์ยาก

142

ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

กรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง เร่งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนสูบน้ำเฉพาะตามรอบเวรที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้สูบน้ำได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์และไม่เกินวันละ 10 ชั่วโมงเท่านั้น เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้ง

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้งแล้ว 10 อำเภอประกอบด้วย อำเภอฝาง เชียงดาว แม่อาย แม่แตง สันป่าตอง ฮอด อมก๋อย ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา และดอยเต่า รวม 18 ตำบล 216 หมู่บ้าน 67,608 ครัวเรือน

ทั้งนี้เนื่องจากในฤดูฝนปี 2562 มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งจังหวัดเพียง 911 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 22 % ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมไปถึงแม่น้ำสายต่างๆ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย กระทบต่อปริมาณน้ำดิบที่จะใช้ในการผลิตประปาหลายแห่ง ดังนั้นจึงร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ โดยใช้น้ำต้นทุนจาก 2 เขื่อนใหญ่คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปัจจุบันมีน้ำ 46.56 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรือร้อยละ 18 ของความจุอ่างฯ

ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีน้ำใน 60.60 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 23 ของความจุอ่างฯ รวมทั้งใช้น้ำจากอ่างขนาดกลางอีก 12 แห่ง ที่มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 22 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งได้มีการวางแผนจัดสรรน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคในเขตชลประทานไว้อย่างเพียงพอไปจนถึงต้นฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

นายทองเปลว กล่าวว่า ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามแผนการใช้น้ำอย่างเคร่งครัดได้แก่ การกำหนดให้มีการใช้น้ำในคลองส่งน้ำได้ตั้งแต่วันจันทร์ เวลา 09.00 น. ถึงวันศุกร์ เวลา 18.00 น. และหยุดใช้น้ำในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถสูบน้ำได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่เกินวันละ 10 ชั่วโมง ส่วนสถานีสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนท้องถิ่นสามารถสูบน้ำได้ตามปกติตามแผนที่ได้เสนอกรมชลประทานไว้แล้ว พร้อมกับขอความร่วมมือให้งดการเลี้ยงปลาในกระชังทั้งในแม่น้ำปิง คลองส่งน้ำ และเหมืองส่งน้ำระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆ เนื่องจากจะทำให้ต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อเจือจางน้ำเสียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ในฤดูแล้งนี้

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปแจกจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นมา รวมปริมาณน้ำกว่า 746,000 ลิตร

นอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 16 เครื่อง ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรซึ่งปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นรวมกว่า 5,000 ไร่ ปริมาณน้ำที่สูบสะสมรวม 2,505,000 ลบ.ม. โดยช่วยเหลือไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนและฝนตกต้องตามฤดูกาลอย่างสม่ำเสมอ ยืนยันว่า ชาวเชียงใหม่จะมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอแน่นอน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน