จับตาธุรกิจการให้บริการยุคโควิด-19

364

ผลของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต่อธุรกิจการให้บริการแบบ On-Demand คาดปี 2563 มูลค่ารวมสูงถึง 1.42 แสนล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งเชิงบวกและลบต่อธุรกิจ On-Demand ส่งผลให้มีการขยายตัวของมูลค่าตลาดในบริการบางประเภท

ขณะที่บางส่วนกลับมีการหดตัวตัวลงอย่างมาก อย่างไรก็ดีศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในกลุ่ม On-Demand ที่ได้รับความนิยมในปี 2563 จะมีมูลค่าสุทธิที่ 1.42 แสนล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.5 จากสถานการณ์ปกติ ซึ่งหลังจากนี้คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่าจะคลี่คลายเมื่อไร

นอกจากนี้ การเข้ามาทำตลาดอย่างต่อเนื่องของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรวมถึงผู้ให้บริการในธุรกิจ On-Demand กอปรกับการตอบรับที่ดีของผู้บริโภค ก็ส่งผลให้มีการขยายการให้บริการครอบคลุมไปยังธุรกิจอื่นๆ ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการขนาดเล็ก-กลาง ที่มีช่องทางการทำธุรกิจที่จำกัด อาจพิจารณาปรับรูปแบบของตนให้สามารถสนับสนุนการให้บริการในรูปแบบ On-Demand ที่อาจสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจรวมถึงเป็นช่องทางการสร้างรายได้ที่สำคัญของผู้ประกอบการด้านการบริการในอนาคตได้อีกด้วย

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน