อ.ส.ค.อุ้มเกษตรกรรับซื้อน้ำนมดิบ สู้โควิด-19

567

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช. มนัญญาสั่งด่วนให้ อ.ส.ค. รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ผู้ประกอบการตัดลดการผลิต พร้อมประสานมหาดไทยและหน่วยราชการต่างๆ ซื้อผลิตภัณฑ์นมของอ.ส.ค. บรรจุถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ผู้กักกันตน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประสบปัญหาจำหน่ายน้ำนมดิบได้น้อยเนื่องจากผู้ประกอบการแปรรูปลดการรับซื้อตามสภาวะเศรษฐกิจ ประชาชนมีกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง จึงสั่งการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดรับซื้อน้ำนมดิบเพิ่มเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งมอบนโยบายให้อ.ส.ค. นำผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ขนาด 200 มิลลิลิตรทุกรสชาติจำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการทุกจังหวัดในราคาพิเศษ ซึ่งถูกกว่าราคาในท้องตลาดประมาณร้อยละ 25 โดยแต่ละหน่วยงานสามารถสั่งซื้อได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม

ทั้งนี้ปลัดกระทรวงเกษตร ประสานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. เพื่อจัดรวมในชุดยังชีพที่กระทรวงมหาดไทยจะแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้กักกันตนทั้งในสถานที่รัฐจัดให้และที่พำนักอยู่บ้าน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือแจ้งเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้ว รวมทั้งจะจำหน่ายราคาพิเศษนี้ให้แก่หน่วยราชการต่างๆ มูลนิธิ และผู้ประสงค์ซื้อผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

“โครงการนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติและยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งนมยูเอชทีเป็นนมที่มีอายุการเก็บรักษานานโดยไม่ต้องแช่เย็น” นางสาวมนัญญากล่าว

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน