กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศ หวังเติมน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

302

ชาวทุ่งมหาเจริญ สระแก้ว ปลื้ม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างฯเขาตะกรุบ เดินหน้าแล้วเสร็จ​พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วประเทศต่อเนื่องแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำจากการขยายตัวของสังคมและประชากรที่เพิ่มมากขึ้น

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะที่จังหวัดสระแก้ว

กรมชลประทานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ วางแผนพัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองกัดตะนาวใหญ่ตอนล่าง ด้วยการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเขาตะกรุบ พร้อมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ซึ่งเกิดขึ้นจากภาคประชาสังคมได้นำเสนอโครงการดังกล่าวผ่านเวทีประคมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ ในรูปแบบของคณะทำงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ ลุ่มน้ำย่อยคลองกัดตะนาวใหญ่ตอนล่าง จ.สระแก้ว

ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

โครงการชลประทานสระแก้ว ได้เข้าร่วมพัฒนาโครงการฯจนประสบความสำเร็จ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดตามที่ตั้งเป้าไว้แล้ว

สำหรับโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเขาตระกรุบ พร้อมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น ประกอบไปด้วย งานแก้มลิงบ้านคลองพัฒนาและก่อสร้างอาคารชลประทาน พร้อมขุดลอกคลองเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร และขุดลอกแก้มลิงพื้นที่ 4 ไร่ พร้อมก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ , งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาตะกรุบและขุดลอกคลองด้านท้ายทางระบายน้ำฉุกเฉิน(Spill way) เป็นระยะทางกว่า 500 เมตร , งานวางท่อระบายน้ำจำนวน 7 แห่ง และงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำภายในหมู่บ้าน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ พร้อมใช้งานได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา คาดว่าจะเพิ่มปริมาณน้ำได้กว่า 447,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์กว่า 900 ไร่ พร้อมกันนี้ได้มีการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ และคณะกรรมการจัดการน้ำโดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการเป็นเจ้าของแหล่งน้ำ โดยมีโครงการชลประทานสระแก้วเป็นผู้ให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน