เซเว่นฯ ยังเปิดให้บริการประชาชน 24 ชั่วโมง ช่วยผู้บริโภคมีอาหารปลอดภัยรับประทาน

147

ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีประกาศเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่2 )ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 จากสถานการณ์การระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 โดยให้มีการปิดสถานท่ีประเภทต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 นั้น

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศ ไทย ขอแจ้งว่า ร้านเซเว่นฯ ทุกแห่งจะยังคงพยายามเปิดให้บริการตามปกติ 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในด้านสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อาหารข้าวกล่องพร้อมรับประทาน น้ำดื่มและสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

สำหรับร้านเซเว่นฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเปิดตามปกติ แต่จะปิดเฉพาะพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารภายในร้านตามประกาศเท่านั้น

บริษัทขอยืนยันว่าได้ดำเนินมาตรการรักษาความสะอาดถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ร้านเซเว่นฯ ทุกสาขามาต่อเนื่องอย่างเข้มงวดตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างชุมชนและพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

เซเว่น อีเลฟเว่น ขอประกาศว่าเราจะร่วมต่อสู้และเคียงข้างคนไทยในยามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน แม้จะมีความยากลำบากมากในการบริหารจัดการ แต่เราจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ประชาชนทั่วประเทศ และสร้างความสว่างไสว ให้ความอุ่นใจ และความปลอดภัยกับทุกชุมชน