สขค. เดินหน้าแสดงบทบาทพิจารณาการรวมธุรกิจของกลุ่มซีพีกับเทสโก้โลตัส

148

สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับรายงานข่าวของกลุ่มธุรกิจซีพีประมูลซื้อขายธุรกิจเทสโก้โลตัส นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ขอชี้แจงว่าผู้ที่จะรวมธุรกิจดังกล่าว เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่ อาจเข้าข่ายการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด จะต้องขออนุญาตรวมธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะรอการยื่นเอกสารการขออนุญาตรวมธุรกิจเพื่อนำเสนอคณะกรรมการการแข่งขันทางการพิจารณาโดยจะต้องศึกษา วิเคราะห์ขอบเขตตลาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกหลายประเภท และศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ การแข่งขันทางการค้า รวมทั้งผู้บริโภค โดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จะพิจารณาว่าเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออนุญาตแบบมีเงื่อนไขตามที่กฏหมายกำหนด ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการยื่นขออนุญาตรวมธุรกิจ กับทางสำนักงานฯ และหากมีความจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก 15 วัน

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้มีการติดตามข่าวการรวมธุรกิจดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่การที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวมธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนของผู้ที่มีข่าวจะซื้อธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายใดบ้าง และรวมธุรกิจในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อาจมีผลต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องและอาจจะมีผลต่อราคาซื้อขายซื้อธุรกิจดังกล่าว

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน