เปิดตัว “ทปว.” 7 หน่วยบริหารและจัดการทุน พร้อมบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

135

สำหรับหน่วยบริหารและจัดการทุน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมแถลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

พร้อมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานสภาโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนหน่วยบริหารและจัดการทุน แถลงเปิดตัว “ทปว.” ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เป็นกลไกบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

“สืบเนื่องจากสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เห็นชอบกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมขึ้น ได้มีการดำเนินการประชุมร่วมกับหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัย เพื่อหารือและรับฟังความเห็นเพื่อกำหนดโครงสร้าง และกลไกเชิงนโยบายและการปฏิบัติของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างผลประทบทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศอย่างแท้จริง

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวต้องมีความร่วมมือกัน ทั้งเชิงการบริหารจัดการให้ได้นโยบายที่มีความชัดเจน ให้ได้วงเงินที่มีความเหมาะสมที่จะขับเคลื่อน รวมทั้งมีการพัฒนาให้การดำเนินการกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเกิดขึ้นได้ดี
ในที่สุด 7 PMUs ได้กำหนดให้มีโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการและกึ่งทางการเกิดขึ้น โดยตกลงร่วมกันให้มี “ทปว.” ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ กลไกโครงสร้างนี้จะทำให้ PMU มีทั้งระบบการบริหารจัดการที่มีหลักการและมาตรฐานเดียวกัน มีมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีมีแนวทางการปฏิบัติและจริยธรรม สามารถดำเนินการร่วมกันได้

อย่างไรก็ตามกระบวนการของ 7 PMUs ซึ่งมีความพร้อมทั้งระบบบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน จำเป็นต้องมีความร่วมมือทั้งกับ สกสว. ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สอวช. ซึ่งรับผิดชอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย

วันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมมือกัน และ ทปว. หวังว่าการดำเนินการในปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกของการใช้กลไกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนี้ จะเป็นการดำเนินการร่วมกันอย่างดี มีทั้งการเริ่มต้น การร่วมกันดำเนินการของทั้งเจ็ดหน่วยงาน ตั้งใจจะกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก จากนั้นแล้วรูดซิปให้ถูกต้อง