ไม่มีนักศึกษาสวนสุนันทา เสียชีวิตด้วยเชื้อไวรัส Covid 19

650

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส covid19 และได้ส่งข้อความดังกล่าวนี้ต่อๆ กันไป สร้างความวิตกกังวลในสังคม แม้มหาวิทยาลัยจะได้มีมาตรการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเต็มกำลังอยู่แล้ว

ขณะเดียวกันกลับมีบุคคลภายนอก และผู้ปกครอง ติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเข้ามาอย่างมากมาย ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนให้ทราบว่า มิได้นิ่งนอนใจในปัญหาดังกล่าว ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว พบว่านักศึกษาที่เสียชีวิตนั้น มิได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส covid19

หากแต่เป็นการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว คือโรคภูมิแพ้ และการเสียชีวิตนั้นมีสาเหตุจากภาวะความอ่อนแอของร่างกาย ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว

ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่นั้น ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งประสานทางครอบครัวเพื่อขอเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตร และเอกสารใบมรณบัตร เพื่อยืนยันให้มั่นใจว่า นักศึกษาผู้เสียชีวิตนั้น ไม่ได้ติดเชื้อไวรัส covid19 แต่อย่างใด

ทั้งนี้ข้อเท็จจริงเป็นการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคประจำตัวในส่วนของภาพรวมการเฝ้าระวังนั้น มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก กิจกรรมใดๆ สุ่มเสี่ยงต่อการติดหรือแพร่กระจายเชื้อ ก็ได้กำหนดให้เลื่อนออกไป หรืองดจัดกิจกรรม แต่ในส่วนของการเรียนการสอน การสอบวัดผล ก็ได้ให้คณะและวิทยาลัยต่างๆ เพิ่มมาตรการในการฆ่าเชื้อ การคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิทุกวัน ตลอดจนให้นักศึกษาและบุคลากรสวมหน้ากากอนามัยโดยตลอด บุคลากรหรือนักศึกษาที่มีอาการไม่สบาย ให้รีบพบแพทย์ทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์โดยเคร่งครัด วิธีปฏิบัติเหล่านี้

ที่สำคัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้กำหนดและดำเนินการอยู่แล้ว จึงขอให้มั่นใจว่า มร.สส. ได้ดำเนินการอย่างรัดกุมแน่นอน เพื่อสวัสดิภาพของนักศึกษา บุคลากร และสังคมในภาพรวม รักษาราชการอธิการบดีมร.สส.กล่าวในที่สุด

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน