กรมปศุสัตว์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19ในสัตว์

158

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ กล่าวถึงกรณีสื่อรายงานพบสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียน (Pomeranian) ในฮ่องกง ตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัส เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากที่เจ้าของป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

ล่าสุดวันที่ 4 มีนาคม 2563 ทางการฮ่องกง ได้ยืนยันว่าสุนัขตัวดังกล่าว ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) จริง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสนี้จากมนุษย์ไปสู่สัตว์ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายองค์กร มีความเห็นตรงกันว่าสุนัขตัวดังกล่าวได้ติดเชื้อจริง แต่เป็นการติดเชื้อในระดับต่ำ มีแนวโน้มเป็นการติดเชื้อจากมนุษย์สู่สัตว์

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานว่า สัตว์เลี้ยงสามารถเป็นแหล่งแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปสู่มนุษย์
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากข้อมูลในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐาน และรายงานว่าสัตว์เลี้ยงสามารถเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สู่คนได้ ดังนั้น ผู้เลี้ยงสัตว์จึงไม่ควรกังวลว่าสัตว์เลี้ยง จะแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมปศุสัตว์ มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง 3 ประการ ดังนี้

ประการแรก ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง

ประการที่สอง ผู้ที่มีอาการป่วย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับสัตว์เลี้ยง ควรให้บุคคลอื่นที่มีสุขภาพดีเป็นผู้ดูแลสัตว์แทนและประการสุดท้าย เจ้าของสัตว์เลี้ยง สามารถติดต่อปรึกษา หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง หรือ โทร. สายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร 06-3255-6888 และ application DLD 4.0

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า “กรมปศุสัตว์ ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคโคโรนาไวรัส และไวรัสกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นโรคอุบัติใหม่ ทั้งในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเฝ้าระวังโรคเมอร์ ซาร์ และอื่นๆ รวมทั้งจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดโรคสัตว์ การดำเนินการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมปศุสัตว์จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการเตรียมรับมือ และแก้ไขสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และความมั่นคงของประเทศต่อไป”

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน