ชมรมรวมใจภักดิ์ ขับเคลื่อนการขยายพันธุ์และเพาะเนื้อเยื่อต้นไม้ทรงปลูกแห่งวัดบวรฯ 10 ล้านต้น

267

5 มี.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ณพลเดช มณีลังกา เลขาธิการชมรมรวมใจภักดิ์ และคณะเป็นตัวแทน ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ประธานชมรมรวมใจภักดิ์ ยื่นหนังสือที่สำนักราชเลขาธิการ พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อขอพระบรมราชานุญาต เพื่อขยายพันธุ์ต้นไม้ทรงปลูก จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จำนวน 10 ล้านต้น

หม่อมหลวงสัญชัย ทองแถม รองประธานฯ กล่าวว่า การเพาะพันธุ์ได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการเพาะพันธุ์แบบเพาะเนื้อเยื่อจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่า สามารถทำได้และจะช่วยให้สามารถเพาะพันธุ์ต้นไม้ทรงปลูกพร้อมกันในจำนวนมากๆ

นางสาวชมพูนุช ศรีธวัช ณ อยุธยา รองเลขาธิการฯ กล่าวเสริมว่าชมรมรวมใจภักดิ์ ได้ดูแลต้นไม้ทรงปลูกภายในวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ผ่านมาได้ดูแลต้นไม้โดยการบำรุงดิน ดูแลอากาศใต้ดิน จัดป้ายต้นไม้ทรงปลูก รวมถึงให้ปุ๋ยและยา เนื่องจากเป็นต้นไม้สำคัญ ในการปลูกบางจุดต้นไม้มีพื้นที่ดินจำกัด บางต้นมีอายุมากแล้ว รวมถึงพื้นที่ดินในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีพื้นเป็นคอนกรีต ทำให้ในฤดูร้อน อากาศใต้ดินจะร้อนระอุอย่างมาก ทำให้ต้องดูแลต้นไม้อย่างใกล้ชิด

ด้าน ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานฯ กล่าวว่า หากมีต้นไม้ที่เพาะพันธุ์จากต้นไม้ทรงปลูก จะเป็นการช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวจำนวนมากทั่วประเทศ มีส่วนช่วยลด PM 2.5 เป็นการเทิดพระเกียรติและเป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) และคณะกรรมการระหว่าง รัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) อันเป็นการร่วมมือของนานาชาติในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

นายชูชีพ ตรีโภคา รองเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มว่า การเพาะพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ต้นไม้ทรงปลูกจะเป็นการเทิดพระเกียรติของพระองค์ และพุทธศาสนา เนื่องจากมีต้นโพธิ์ทรงปลูกที่นำต้นพันธุ์จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย และเป็นต้นไม้ที่สำคัญที่ปลูกพร้อมกันโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน