“เกษตร”เริ่มแล้วแจกกล้าไม้ 5 หมื่นต้น ชวนคนเมืองคืนพื้นที่สีเขียว 2-13 มี.ค.นี้

392

วิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 มี.ค.63 / นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5” Green City by MOAC ว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วัตถุประสงค์ คือการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญการรักษาสิ่งแวดล้อมที่สามารถช่วยแก้ปัญหาฝุ่น และเปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชน เพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเอกชนได้ดำเนินการแจกต้นไม้ผ่านสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการจัดส่งต้นไม้ครั้งที่ 1 รวมจำนวน 50,000 ต้น สำนักงานเขตละ 1,000 ต้น เพื่อให้สำนักงานเขตแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจ ที่ลงทะเบียนขอรับต้นไม้ผ่าน www.green-city.online และเลือกสถานที่รับต้นไม้ในเขตนั้นๆ รวมทั้งแจกให้ประชาชนผู้สนใจที่มาขอรับต้นไม้โดยตรง ณ สำนักงานเขต ขอเชิญชวนเกษตรกร พี่น้อง ประชาชนในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมในโครงการ Green City by MOAC โดยสามารถลงทะเบียนขอรับต้นไม้ได้ที่เว็บไซต์ www.green-city.online สามารถรับต้นไม้ได้ในวันที่ 2 – 13 มี.ค. 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สถานที่ที่เลือกไว้เท่านั้น จำกัดสิทธิ์ 5 ต้น / 1 ท่าน เท่านั้น

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการ Green City by MOAC ขึ้น ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการฯ 2. คณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ 3. คณะทำงานขับเคลื่อนและบริหารจัดการโครงการฯ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืน โดยทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกรอบแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ที่มีความสามารถในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนขยายผลสร้างการรับรู้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และขยายผลการดำเนินโครงการ ต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน