ธ.ก.ส. รับรางวัล Best Repo Primary Dealer

165

ธ.ก.ส. รับรางวัล Best Repo Primary Dealer ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันการเงินคู่ค้า Bilateral Repo ของ ธปท. ที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรม Bilateral Repo กับ ธปท.

ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องในตลาดเงินไทย ในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2019
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้มอบรางวัลในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2019 ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) โดยมีนายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เข้ารับรางวัล Best Repo Primary Dealer ณ ห้อง Grand Hall โรงแรม The Athenee Hotel ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า รางวัล Best Repo Primary Dealer เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันการเงินคู่ค้า Bilateral Repo ของ ธปท. ที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรม Bilateral Repo กับ ธปท. และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร สภาพคล่องในตลาดเงินไทย

การที่ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการให้ความร่วมมือกับ ธปท. เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของการทำธุรกรรมและการให้ข้อมูลภาวะตลาดเงิน รวมถึงการพัฒนาตลาดเงินในด้านต่าง ๆ ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุดจากจำนวนสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น PDs Bilateral Repo ทั้งหมด 9 แห่ง จึงได้รับรางวัลในครั้งนี้