สวนสุนันทาผลัดใบ

850

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ศรีวิบูลย์

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 นั้น เพื่อให้การบริหารราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ มา ณ โอกาสนี้