ชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองเม็ก จว.อำนาจเจริญ ได้ดั่งใจบุกตลาดโกยรายได้เพียบ

365

ผู้ตรวจราชการ กษ.และผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองเม็ก และกิจการ “ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม” ณ เขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ 5 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 พร้อมด้วย นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางพยอม บุญทศ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ และคณะ โดยวันที่ 26 ก.พ. 2563 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภารกิจงานตามแผนการตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองเม็ก หมู่ 5 โดยมีนางจำปา สุวะไกร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ภายใต้แบรนด์ “ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม” ซึ่งได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. บนเนื้อที่ 17 ไร่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินนี้ ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2546 ปัจจุบัน มีสมาชิกในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(ผักอินทรีย์ 30 ชนิด) รวม 35 ราย โดยใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผนวกกับการอบรมและถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายหลังจากจบหลักสูตรการอบรม ได้สืบสานต่อยอดการเกษตรกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นปลูกข้าวอินทรีย์ และพืชผักสวนครัวอินทรีย์หลายชนิด มีการบริหารจัดการโรงเรือนกางมุ้งและการจัดระบบการส่งน้ำและกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามมาตรฐานการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Programme) และมาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งไม่ใช้สารเคมีใดๆ ตลอดกระบวนการผลิตผักและผลไม้อินทรีย์

ทั้งนี้ ผลผลิตของกลุ่ม ฯ คือ เมล็ดพันธุ์ผักและผลไม้(ผักสลัดชนิดต่างๆ เมล่อน แตงโมพันธุ์กินรี แตงโมพันธุ์จินตรา) พืชผักสลัดอินทรีย์ และข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ นำไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า อาทิ ท๊อปซูปเปอร์มาร์เก็ต และตลาดสีเขียวในชุมชน(อำเภอเมืองอำนาจเจริญ) ณ เขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ 5 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน