ธ.ก.ส.พบปะนักลงทุนสถาบันเพื่อเสนอขายพันธบัตร

135

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมพบปะนักลงทุนสถาบัน เพื่อประชาสัมพันธ์และตอบข้อซักถาม ในการเสนอขายพันธบัตร ธ.ก.ส. วงเงิน 10,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 15 ปี แก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีนายกิตติ ปิ่นรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน สายงานการลงทุนและคณะ ในฐานะผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 802 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพ