เล่า ฤา สื่อ IV ภาพยนตร์ท้าพิสูจน์ความจริง

158

เล่า ฤา สื่อ lV (THE MESSAGE ) เป็นภาพยนตร์แนวจินตนาการ รอการพิสูจน์ความจริง ที่ต้องการสื่อให้สังคมบนโลกใบนี้ได้คิดถึงการอยู่ร่วมกันของ มนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติ

วันนี้สังคมกำลังเปลี่ยนไป การแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่น การเอาเปรียบ การเห็นแก่ตัว กำลังเป็นตัวชี้วัดความเป็นตัวตนของมนุษย์ เล่าฤา สื่อ IV กำลังสื่อให้เห็นว่า หากมนุษย์ ยังไม่ทุเลาสิ่งที่เอ่ยมานี้ สังคมมนุษย์ก็จะไม่เหลือความถูกต้องอีกต่อไป และสิ่งที่คาดไม่ถึงและได้รับผลกระทบตามมานั่นคือธรรมชาติ ก็จะถูกทำลาย

ดิน น้ำ ลม ไฟ กำลังบอบช้ำ มวลมนุษย์กำลังจะถูกตัดสินจากกายหยาบนอกโลก เรื่องจริง หรือเกิดจากจินตนาการจากบทประพันธ์

วันนี้รอคนศีลขาด และครบศีล 5 มาพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์แล้ว

พ.อ. น.พ. พงษ์ศักดิ์ ตั้งคนา ผู้อำนวยการสร้าง