โอเน๊าะ!เลือกได้ผลซูเปอร์โพลระบุเกษตรกรมีความสุขจากนโยบายเพิ่มรายได้

253

ตะลึง! ผลซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจพบเกษตรกรไทยมีความสุขจากนโยบายเพิ่มรายได้ บอกดำเนินโครงการแก้ปัญหาภาคเกษตรที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเกษตรกร

ผศ. นพดล กรรณิกา สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า ได้ทำโครงการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 1,096 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 – 20 ก.พ. โดยถามถึงการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า เป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัว เกษตรกรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.8 ระบุ เป็นเรื่องใกล้ตัว ขณะที่ร้อยละ 15.2 ระบุเป็นเรื่องไกลตัว

สำหรับคำถามที่ว่า นโยบายอะไรบ้างที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรพบว่า ส่วนใหญหรือร้อยละ 67.3 พอใจการแก้ปัญหาภัยแล้ง ทำระบบส่งน้ำ เกษตรกรมีน้ำใช้ รองลงมาคือ ร้อยละ 62.4 ระบุว่า การส่งเสริมปลูกพืชรายได้สูง ร้อยละ 55.1 พึงพอใจโครงการประกันรายได้ ร้อยละ 49.8 ระบุถึง การสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและลดละเลิกสารเคมี ร้อยละ 44.6 พึงพอใจการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ ร้อยละ 39.5 ระบถึงการแก้ปัญหา อหิวาห์แอฟริการในสุกร ร้อยละ 36.2 ชื่นชมที่ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ ร้อยละ 34.1 พึงพอใจการยกระดับมาตรฐานการเกษตรที่ดีระดับสากล (GAP) ร้อยละ 29.7 ชื่นชมโครงการปลูกต้นไม้ลดฝุ่นละออง PM 2.5 และร้อยละ 16.5 ระบุถึงมาตรการอื่นๆ เช่น แก้ปัญหาม็อบ แก้โรคระบาดพืช-สัตว์

ผศ. นพดล กล่าวว่า ผลสำรวจระดับความสุขในชีวิตเกษตรกรไทยพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.2 มีความสุขในชีวิตเกษตรกรไทยมากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 20.5 สุขปานกลาง และร้อยละ 13.3 สุขน้อยถึงไม่มีความสุขเลย โดยส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ซูเปอร์โพลยังสำรวจความเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับความวุ่นวายทางการเมือง โดยส่วน การยุบหรือไม่ยุบพรรคการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว แต่สนใจการทำงานของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรมว. เกษตรฯ เพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องปัญหาภัยแล้งระบบส่งน้ำเพื่อเกษตรกรทั้งประเทศที่รัฐบาลควรลงทุนขนาดใหญ่ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าผลงานสร้างรถไฟฟ้าของคนในเมือง ทั้งนี้จำเป็นต้องรักษาจุดแข็งของประเทศไทยคือ ภาคเกษตรกรรมไว้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเกษตรกร 20 ล้านคนทั่วประเทศ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน