ตราไว้บนแผ่นดินไทย ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562

267

19ก.พ.63/นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นประธานแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าว ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน ประกอบด้วย

1. สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ ได้แก่ นายอนันต์ ปาณินท์ (จิตรกรรม) ,นายสิงห์คม บริสุทธิ์ (ถ่ายภาพ) ประเภทประยุกต์ศิลป์ นายชาตรี ลดาลลิตสกุล (สถาปัตยกรรม) ,นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ (การออกแบบแฟชั่น)

2. สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายเริงชัย ประภาษานนท์ ,นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา

3. สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ นางศรีนวล ขำอาจ (เพลงพื้นบ้าน – ลำตัด) ,นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน) ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล นายสติ สติฐิต (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) ,นายวินัย พันธุรักษ์ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) ประเภทภาพยนตร์และละคร นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง (ภาพยนตร์และละคร) และนางอารีย์ นักดนตรี (ภาพยนตร์และละคร)

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน