3 นศ.สวนสุนันทาเจ๋งลัดฟ้าแลกเปลี่ยนฝึกงานไต้หวัน

764

อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ณ Chihlee University of Technology ประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 สำหรับนักศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นเป็นการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ ณ Chihlee University of Technology ประเทศไต้หวัน ซึ่งทางมหาวิทยาลัย Chihlee ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยการเดินทางวิทยาลัยนวัตกรรมฯ จะคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.00 ขึ้นไป รวมถึงมีความรู้พื้นฐานในการสื่อสารทางด้านภาษาจีน

อาจารย์หทัยพันธน์ กล่าวว่า จากการคัดเลือกนั้น มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกและสอบผ่าน จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวนุชนาถ แรงอยู่ นางสาวธัญรดา แซ่ว่อง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ และนางสาวนัยภรณ์ เฉลยอาจ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชการรัฐศาสตร์ (แขนงการเมืองการปกครอง) ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นมีระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ของทางมหาวิทยาลัย Chihlee ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ด้าน นางสาวธัญรดา แซ่ว่อง กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาสดีๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคตได้อีกหลายอย่าง เช่น เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้นำไปทำงานในองค์กรที่มั่นคงได้

นัยภรณ์ เฉลยอาจ นักศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการรัฐศาสตร์ (แขนงการเมืองการปกครอง)

สำหรับเป้าหมายอนาคต จากประสบการณ์ครั้งนี้ ทำให้มีโอกาสที่จะได้เรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Chihlee ที่สำคัญ นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศ ต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่ได้มอบโอกาสดีๆ และประสบการณ์ใหม่ให้

นุชนาถ แรงอยู่ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

อย่างไรก็ตาม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์จิดาภา บัวใหญ่รักษา อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้นำ นางสาวนุชนาถ แรงอยู่ นางสาวธัญรดา แซ่ว่อง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ และนางสาวนัยภรณ์ เฉลยอาจ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการรัฐศาสตร์ (แขนงการเมืองการปกครอง) เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ก่อนออกเดินทางไปฝึกสหกิจศึกษา ณ Chihlee University of Technology ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ธัญรดา แซ่ว่อง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

นับเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับการฝึกทักษะและประสบการณ์สหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ภาพ : ตรีวนัส ก้อนทองคำ