FAO เยี่ยมโรงเรียนมะเขือเทศ

133

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำนายฉู ตองหยู ผู้อำนวยการองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ (โรงเรียนมะเขือเทศ) ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี