ส.ป.ก.เกาะติดงบประมาณปี’63จี้แผนยุทธศาสตร์ชาติพัฒนาประเทศ

162

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ (รอบที่ 1) ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธ

17 ก.พ. 63 / นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ (รอบที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร โดยมี นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร นางสาวจริยา วงศ์วีระ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวปณิสรา วงษ์คำชัย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นายเจริญ สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นายเนติ หาญชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

ตามด้วยนางพิชญาภา แสงโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคตามภารกิจและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร เลขที่ 137 หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน