กรมอุทยานแห่งชาติฯจับมือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมคลี่คลายคดีซับซ้อนด้วยนวัตกรรม

161

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนิติวิทยาศาสตร์ด้านคดีว่าด้วยการป่าไม้กับสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของทั้ง 2 หน่วยงาน

14 ก.พ.63/ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมด้านการป่าไม้, สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่เกิดขึ้นเป็นคดีความนั้น หลายคดีสาธารณชน ให้ความสนใจอีกทั้งคดีมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย ดำเนินการ เช่น การตรวจพิสูจน์หลักฐานจากวัตถุพยานและของกลาง ที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือพยานหลักฐาน ที่เกิดจากตัวผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำความผิด รวมถึงพยานหลักฐานแวดล้อมต่างๆ มาผ่านกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง และสนับสนุนให้สำนวนคดีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ข้อมูลสามารถ นำไปใช้สนับสนุนการพิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมายได้ต่อไป

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่าได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์และการ ปฏิบัติงานเพื่อการสืบสวน การป้องกัน การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีว่าด้วยการป่าไม้ ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืองานด้านวิชาการของทั้งสอง หน่วยงาน ในการปฏิบัติงานเพื่อการสืบสวน การป้องกันและการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีว่าด้วยการ ป่าไม้, สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการสืบสวนและการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ด้านพันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีว่าด้วยการ ป่าไม้, สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตลอดจนการยับยั้งและต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย ทั้งใน ระดับประเทศและระหว่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งความเป็นมาตรฐานและความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนของทั้ง 2 หน่วยงานอีกด้วย

สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีการหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลด้านสัตว์ป่าและพืชพรรณ ที่จำเป็นต่อการทำงานภายใต้บทบาทและภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ การให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์และ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน

การพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพยานหลักฐานและการ สืบสวน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน ซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยังพร้อมสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในทุกด้าน รวมถึงการพิจารณาและนำเสนอระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ ร่วมกันในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อีกด้วย