มั่นใจร่างพรบ.งบผ่านสภา ‘เฉลิมชัย’สั่ง!ปฏิรูปทุกมิติ

159

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

“เฉลิมชัย”มั่นใจร่างพรบ.งบประมาณผ่านสภาฯ สั่งการเร่งเดินหน้า 8 นโยบายหลักปี 2563 หวังปฏิรูปภาคเกษตรทุกมิติ เดินหน้าหารือนายกฯประสานงานขอ งบกลางช่วยงานวิจัย พร้อมช่วยเหลือลูกจ้างกรมวิชาการด่วนหลังถูกเลิกจำนวนมากจากผลกระทบจากการถูกตัดงบ

13 ก.พ. 63 /นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาฯพิจารณาร่าง พรบ .งบประมาณ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความมั่นใจว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในวาระ 2 และ 3 ซึ่งในวันนี้น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสั่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯเตรียมพร้อมในการบริหารงบประมาณด้วยความรวดเร็วโปร่งใสเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อน 8 นโยบายหลักของปี 2563 ประกอบด้วย

1.นโยบายบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 2.นโยบายส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (เกษตรอินทรีย์) 3.นโยบายการตลาดนำการผลิต 4.นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนการผลิต 5. นโยบายบริหารจัดการการประมงอย่างยั่งยืน

6.นโยบายเทคโนโลยีเกษตรจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 77 จังหวัดและจัดทำศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 7.นโยบายจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ (กส.กช.) จำนวน 7 ศูนย์ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

8.นโยบายบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพิ่มมากขึ้น โดยจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกระทรวงต่างๆ ในการนำยางพาราไปใช้ในภารกิจต่างๆได้

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ เป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรฯพร้อมขับเคลื่อนทันทีที่พรบ.งบประมาณปี 2563 ประกาศใช้เป็นกฎหมายตามที่ ได้แถลง เมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมาเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรของไทยในทุกมิติซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯได้สั่งการเร่งรัดทุกหน่วยงานในสังกัดให้พร้อมทำงานทันทีโดยเฉพาะความพร้อมในการบริหารงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังกำหนด

ที่สำคัญ ในส่วนงบประมาณที่ถูกตัดงบประมาณโดยเฉพาะกรมวิชากการเกษตรที่ดูแลเรื่องการศึกษาวิจัยที่ถูกตัดงบประมาณไปขณะนี้ค่อนข้างมีปัญหาต่อการพัฒนาด้านการเกษตรทั้งระบบเบื่องต้น รมว.เกษตรฯได้ขอหารือกับทาง พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายก รัฐ เพื่อที่จะของบกลางเข้ามาทดแทน งบประมาณที่ถูกตัดออกไปเบื้องต้นท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างตอบรับเป็นอย่างดีและเห็นถึงความสำคัญกับการศึกษาวิจัยการพัฒนาด้านการเกษตร จึงเห็นด้วยที่จะให้นำงบกลางมาทดแทนงบประมาณที่ถูกตัดไป

ส่วนลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างในศูนย์วิจัยที้ได้รับความเดือดร้อนจากการเลิกจ้างจากที่มึการตัดงบที่ผ่านมานั้นขณะนี้ รมวฺเกษตรได้มีการสั่งการให้มีการเกลี่ยงบประมาณช่วยเหลือด้านการจ้างงานโดยจ้างกลับมาทำงาน แล้วบางส่วน และจะช่วยเหลือทั้งหมดที่ถูกเลิกจ้างกลับมาทำงานต่อไปตามขั้นตอน

“ปัญหาที่ถูกตัดงบประมาณกรมวิชาการเบื้องต้นท่าน รมว.เกษตรฯได้นำเรียนถึงปัญหากับท่านนายกนัฐมนตรีแล้ว ว่า กรมวิชาการจำเป็นต้องศึกษาวิจัย และท่านนายกฯเห็นด้วยและให้ความสำคัญ เรื่องงานวิจัยพัฒนาเรื่อการเกษตรเรื่องนี้น่าจะเป็นในทิศทางที่ดีว่าจะใช้งบกลางเข้ามาทดแทนงบที่ถูกตัดไป ตอนนี้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างก็บอกให้กรมช่วยเหลือกลับมาทำงานแล้วบางส่วนโดยเกลี่ยงบมาช่วยกันก่อนเราจะช่วยเหลือเพื่อให้เขากลับมาทำงานเพราะงานวิจัย ทุกคนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อยู่แล้วนายกฯเองท่านก็เห็นด้วย” นายอลงกรณ์กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน