พิธีพระราชทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

510

8 ก.พ.63 /15.00 น.วันมาฆบูชาประจำปี 2563 มีพิธีพระราชทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2563 ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับการประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมได้จัดขึ้นทุกปีในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานอำนวยการจัดงาน พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานคัดสรรผู้ควรได้รับรางวัลฝ่ายบรรพชิต พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นประธานคัดสรรฝ่ายคฤหัสถ์ รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมนี้เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธ ในปีนี้ได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติผ่านจำนวน 147 รูป/คน

ดร.ณพลเดช มณีลังกา ผู้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2563 กล่าวว่า รางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ดีและเป็นส่ิงที่ให้กำลังใจกับบุคคลที่ตั้งใจทำนุบำรุงพุทธศาสนา นอกจากจะผลักดันให้ผู้ที่ตั้งใจทำความดีได้ทำดีมากขึ้น ยังผลักดันให้ผู้ที่กำลังบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ตั้งใจทำดีต่อไป ส่ิงนี้รัฐบาลควรให้การสนับสนุน เพราะเป็นการใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะกลับมาส่งผลดีให้กับประเทศชาติ