จัดคิวอบรมเกษตรกรรุ่น1 ‘อลงกรณ์’เข้มค้าออนไลน์

177

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โลกยุคใหม่ 4.0 กท.เกษตรเปิดห้องเรียนหนุนเกษตรกร อบรม อี คอมเมอร์ซ รุ่นที่ 1 ยกระดับเกษตรรุ่นใหม่เข้าสู่การค้าออนไลน์สินค้าเกษตรยุคดิจิตอล เตรียมเดินหน้าขยายการอบรม ทั่วประเทศ ทั้ง77 จังหวัด

4 ก.พ.63 / นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานอบรมหลักสูตรเกษตรยุคใหม่ ขายผ่าน อีคอมเมอร์ซ(E-Commerce) รุ่นที่ 1 ว่าการดำเนินการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ที่มีตนเป็นประธานและ DEPA มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวิทยากรจาก E Commerce Education Center (EEC) ซึ่งมีผู้เข้าอบรมรุ่นแรก 70 คนมีข้าราชการฝ่ายไอทีกระทรวงเกษตรจาก 22 หน่วยงานเข้ารับการอบรมด้วย โดยเป็นหลักสูตรการค้าขาย สินค้าเกษตรผ่านอีคอมเมอร์ส (E-Commerce) บนแพลตฟอร์ม อีเบย์ (eBay) และเฟสบุ๊ค(Facebookซึ่งวิทยากรที่มาอบรมให้ครั้งนี้จะชี้แนะและให้องค์ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมในเรื่องการบริหารจัดการในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการอบรมครั้งนี้แล้วจะมีการขยายการอบรมไปยังเกษตรกรรุ่นใหม่และข้าราชการในพื้นที่ ทั้ง 77 จังหวัด โดยมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and Innovation Center: AIC) เป็นแกนกลาง ตามนโยบายเทคโนโลยีเกษตร ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ต่อไปด้วย

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน