‘ศักดิ์สยาม’เคาะปีหนูทอง ประชุมการบินพลเรือน1/63

273

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน ครั้งที่ 1/2563

3ก.พ.63/ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

1.รับทราบผลการเข้าร่วมการประชุมภายใต้โครงการ Technical Assistance กับองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐ (FAA) ตามที่ FAA ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ (International Aviation Safety Assessment – IASA) ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 และได้ประกาศให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ 2 (Category 2 Rating) จากผลการตรวจสอบในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า กพท. มีข้อบกพร่องจำนวน 26 ข้อ ซึ่ง กพท. ได้จัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่องนำเสนอความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องและแสดงความพร้อมก่อนรับการตรวจสอบประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ กพท. ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จจำนวน 11 ข้อ

ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม

ส่วนข้อบกพร่องที่เหลือคาดว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามกำหนดเพื่อปรับระดับการจัดกลุ่มของประเทศให้อยู่ใน Category 1 ในการนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้มอบให้ กพท. จัดทำแผนปฏิบัติการ ในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย

2. อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 และแก้ไขปรับปรุงแผนอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่ง กพท. จะได้นำเสนอร่างประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 และแผนอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งแผนอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามในประกาศฯ เพื่อประกาศใช้แผนฯ ต่อไป

ทั้งนี้ การแก้ไขแผนฯ ดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจาก ICAO ระหว่างวันที่ 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

3. มอบให้ กพท. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการรองรับการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

ที่สำคัญ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย เกิดประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาด ไม่กระทบต่อประชาชนชาวไทย ในการนี้ กพท. ได้มีมาตรการเฝ้าระวังจากสายการบินที่ทำการบินเข้าประเทศไทย และได้แจ้งให้ท่าอากาศยานทุกแห่งทราบแล้ว

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน