‘มนัญญา’ปั้นชุมชนบุรีรัมย์ ผักปลอดสารบ้านห้วยเสลา

454

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“มนัญญา” ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.บุรีรัมย์ ชู 4 ต้นแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตเกษตรกร

1 ก.พ.63 / นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านห้วยเสลา อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงฯ มุ่งหวังให้เกษตรกร ใช้ระบบการปลูกพืชผักปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพการผลิตพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดและด้านการตลาดต้องนำการผลิตเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายให้กับผู้ผลิตสินค้ารวมถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างความหลากหลายของสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดที่ส่งผลให้สมาชิกจำหน่ายผลผลิตได้สูงขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามนอกจากการส่งเสริมการปลูกพืชผักอินทรีย์แล้ว ขอฝากโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร ซึ่งเป็นโครงการที่รองรับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการทำเกษตรกรรม และต้องการกลับไปทำงานและดูแลคนที่บ้าน มุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจะสามารถสร้างคุณภาพชีวิต และรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันได้บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผักอินทรีย์

สำหรับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยเสลา นั้นได้ดำเนินการปลูกผักปลอดสาร เช่น ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีต้นหอม ข้าวโพด และอื่นๆตามฤดูกาล ซึ่งสามารถจัดจำหน่ายได้ทุกวัน โดยสมาชิกได้รับจัดสรรแปลงปลูกผักพร้อมระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เนื้อที่รายละหนึ่งงานซึ่งสมาชิกสามารถปลูกผักได้ทั้งปีตามความต้องการของตลาดเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ ซึ่งได้รับการสนับสนุน ปัจจัยการผลิตเป็นโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้จากกรมวิชาการเกษตรตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรมรายย่อย และคำแนะนำในด้านการทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน