องค์กรพิทักษ์สัตว์-ปศุสัตว์ รณรงค์ฉีดวัคซีนสุนัข-แมว

191

1ก.พ.63 / นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคู่มือการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ กรมปศุสัตว์เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ได้มอบวัคซีน 11,500 โด๊ส ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดทั่วประเทศ และคู่มือฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ 10,000 เล่ม กิจกรรมนี้เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่สามซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ Life Better With Dog ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านกิจกรรมสื่อโซเชียล “1 รายชื่อ 1 วัคซีน” และได้มีการรวบรวมวัคซีนทั้งหมดเป็นจำนวน 11,500 โด๊สเพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดในประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันมีหลายประเทศรวมถึงใ

นประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ซึ่งอาจมีสาเหตุจากขาดเอาใจใส่ของผู้เลี้ยงสุนัขและแมว

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มีความเห็นว่า “ในนามของกรมปศุสัตว์รู้สึกยินดีมาก ที่องกรค์พิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เห็นความสำคัญของสัตว์ ที่ผ่านมาก็ได้มีความร่วมมือในทุกมิติกับทางองค์กรในการช่วยเหลือสัตว์มาหลายครั้ง

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าจากความร่วมมือทุกภาคส่วนทำให้โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลง และสำหรับในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในเดือนกันยายนปีนี้โดยเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน และคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด ผลงานของกรมปศุสัตว์เองก็ได้ช่วยเหลือสัตว์ค่อนข้างเยอะรวมถึงเรื่องกฎหมายด้านการคุ้มครองสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ เช่น มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสุนัขแมว มาตรฐานด้านปางช้าง พร้อมควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะมีเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้”

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์การพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้ให้ข้อมูลในโครงการนี้ว่า “องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกของเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง หากปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดสามปีที่ผ่านมา องค์กรฯได้มอบวัคซีนไปแล้ว 25,000 โด๊สโดยเรามีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้สัตว์ในชุมชน ปลอดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนโดยตรง เราช่วยเหลือและทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่อาจนำไปสู่การฆ่าสัตว์หรือทารุณสัตว์อย่างไม่จำเป็น และเรามีกลุ่มผู้ใช้สื่อโซเชียลมาร่วมกิจกรรม ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน