สภาSMEsพบรองผวจ.นนท์ เสนอโมเดลยกระดับSMEsจว.

1402

สภาเอสเอ็มอีเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำเสนอแนวทางการยกระดับศักยภาพ SMEs ด้วยโมเดล SMEs Smart Province บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากระดับจังหวัด ชงผู้ว่าฯ เป็นประธานโครงการ

31ม.ค.63/นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา รองประธานอาวุโส และคณะกรรมการสภาเอสเอ็มอี เข้าพบนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อสวัสดีปีใหม่ และแสดงความยินดีในวาระที่เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าฯ และหารือเรื่องแนวทางการพัฒนา SMEs จากระดับจังหวัด โดยมีผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนนทบุรี (สสว.) เข้าร่วมการประชุมด้วย

โดยสภาเอสเอ็มอีได้นำเสนอแนวทางการบูรณาการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ระดับจังหวัด ด้วยโมเดล SMEs Smart Province ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหลักของ SMEs ทั้ง 3 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2) การตลาด และ 3) องค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (Voice of SMEs) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่งภาครัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรม SMEs Roundtable ที่ระดมความคิดเห็นจากผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เป็นสมาคม ชมรม มูลนิธิ และคลัสเตอร์ธุรกิจต่างๆ กว่า 100 องค์กร

สภาเอสเอ็มอีได้จำแนกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีกว่า 3 ล้านราย ตามระดับศักยภาพออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1) Ready to Go ที่มีความพร้อมสูง สามารถพัฒนาให้เติบโตไปเป็นบริษัทใหญ่ได้ (ซึ่งมีจำนวนไม่มาก) 2) Survival ที่สามารถประคับประคองธุรกิจไปได้แต่มีโอกาสเติบโตไม่มาก และ 3) Struggle ที่ติดอยู่ในวงจรที่ไม่สามารถขยับขับเคลื่อนได้และมีแนวโน้มที่จะไปไม่รอดซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก

จากการแบ่งกลุ่มข้างต้น พบว่า ในแต่ละกลุ่มมีความต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนที่แตกต่างกัน ดังนั้น กระบวนการในการพัฒนายกระดับศักยภาพจึงมีความแตกต่างทั้งกระบวนการและระยะเวลา ซึ่งสภาเอสเอ็มอียินดีที่จะให้ความร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรีในการที่จะช่วยเหลือด้านการพัฒนา SMEs ของจังหวัดแบบบูรณาการผ่านโมเดล SMEs Smart Province ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

WC รายงาน