บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

230

กรุงเทพฯ / 29 มกราคม 2563 (14.30 น.) – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ออกมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั้งในส่วนของสายการบินฯ และสนามบินทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บางกอกแอร์เวย์ส โดยแผนกวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ได้ออกมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยให้ทุกสถานีการบินและสนามบินทั้ง 3 แห่ง มีการติดตามและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือมาตรการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัด และรายงานมายังแผนกวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของบริษัทฯ ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดมาตรการรองรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของบริษัทฯ อยู่ในระดับเดียวกับมาตรการของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย อาทิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการบินพลเรือน และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ สมาคมขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA) องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นต้น โดยอ้างอิงจากประกาศหรือคำแนะนำที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยหรือองค์กรนานาชาติ”

โดยมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของสายการบินฯ ได้แก่
มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จากทุกสถานีการบินของสายการบินฯทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามสถานการณ์การระบาด มาตรการ ตลอดจนคำแนะนำต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐท่าอากาศยาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

มีการคัดกรองผู้โดยสารเบื้องต้น ตั้งแต่กระบวนการสำรองที่นั่ง ณ สำนักงานขายบัตรโดยสาร การตรวจรับผู้โดยสารภาคพื้น และการให้บริการบนเครื่องบิน โดยให้พนักงานการสังเกตุอาการผู้โดยสารในระหว่างรับบริการ หากพบผู้โดยสารที่มีอาการต้องสงสัยติดเชื้อ (ตามคำนิยามของกรมควบคุมโรคและองค์การอนามัยโลก) ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และสนามบินปลายทาง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

มีมาตรการทำความสะอาดภายในเครื่องบินอย่างละเอียด โดยเฉพาะเที่ยวบินที่มาจากประเทศจีนทุกเที่ยวบิน ก่อนทำการบินในเที่ยวบินถัดไป

หากพบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการต้องสงสัยติดเชื้อ เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินฯ สายการบินฯ จะดำเนินการทำความสะอาดด้วยนำยาฆ่าเชื้อโดยทันที

มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์และให้คำแนะนำเฉพาะกิจสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร อาทิ นักบิน เจ้าหน้าที่ภาคพื้น
มีการประกาศบนเครื่องบิน (PA) ถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการเฝ้าระวังการติดเชื้อสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินที่เข้า-ออก ประเทศจีน

จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานภาคพื้นดินที่ให้บริการผู้โดยสาร โดยเฉพาะพนักงานที่ประจำอยู่ ณ สถานีฉงชิ่ง และเฉินตู (ประเทศจีน) จะได้รับหน้ากากอนามัยและสวมแว่นตาป้องกันการติดเชื้อ

มาตรการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ของทั้ง 3 สนามบินของบริษัทฯ ได้แก่

สนามบินสมุย
มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร รวมถึงให้ความรู้กับพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในสนามบินฯ
มีการติดตั้งกล้องโทโมสแกน และเครื่องอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์วัดไข้แบบ Hand Held มาใช้ในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศจีนด้วยเที่ยวบินตรงมายังเกาะสมุย โดยด่านควบคุมโรคติดต่อ หากพบผู้โดยสารที่มีไข้ตั้งแต่ 38 องศา กองควบคุมโรคจะเปิดศูนย์บริหารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และส่งแพทย์มารับผู้โดยสารเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
ทางสนามบินฯ มีการประสานกับทางสมาคมท่องเที่ยวของเกาะสมุย ในการช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังโรงแรมที่มีผู้โดยสารชาวจีนเข้าพัก โดยให้ช่วยสังเกตุ เฝ้าระวัง และถ้าพบผู้เข้าพักที่มีอาการบ่งชี้ ให้ติดต่อไปยังโรงพยาบาลทันที
สนามบินฯ มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้โดยสาร รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ อาทิ เคาน์เตอร์เช็คอิน ห้องรับรองผู้โดยสาร ห้องน้ำ เป็นต้น

สนามบินสุโขทัยและสนามบินตราด
มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร รวมถึงให้ความรู้กับพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในสนามบินฯ
มีการติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้โดยสารและพนักงาน
มีการสำรองหน้ากากอนามัย สำหรับผู้โดยสารและพนักงาน
เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่บริการภายในสนามบิน อาทิ เคาน์เตอร์เช็คอิน ห้องรับรองผู้โดยสาร ห้องน้ำ

ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฎิบัติงานอย่างสูงสุด และติดต่อประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กรมควบคุมโรค หมายเลข 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง