กรมวิชาการเกษตรรุกสร้างความเข้าใจเงื่อนไขส่งออกผลไม้ไปจีนต้องมี 2G

161

ผู้ประกอบการภาคตะวันออก ตื่นตัวตบเท้าเข้าประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฤดูกาลส่งออกราชาและราชินีผลไม้ช่วงมีนาคม  กรมวิชาการเกษตรย้ำเงื่อนไขส่งออกผลไม้ไปจีนต้องมี G ทั้งแปลง GAP และโรงคัดบรรจุ GMP เผยยอดผู้ประกอบการภาคตะวันออกแห่เข้าระบบ GMP แล้วกว่า 500 โรง

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการส่งออกแก่ผู้ประกอบการทั้งในด้านการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุ GMP และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อประกอบการส่งออกไปยังประเทศปลายทาง สำหรับเขตพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเพื่อการส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย และมะม่วง ได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรเร่งผลักดันการออกใบรับรองแปลง GAP และโรงคัดบรรจุ GMP เพื่อสนับสนุนการส่งออกดังกล่าว พร้อมกับเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลผลิตผลไม้ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งจะเริ่มให้ผลผลิตในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกรกฎาคม โดยผลผลิตหลักจะเป็นทุเรียนและมังคุดส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดังนั้น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จึงได้จัดประชุมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ในภาคตะวันออก เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการให้การรับรองโรงคัดบรรจุตามหลัก GMP  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก  ตลอดจนชี้แจงแนวทางการดำเนินการต่างๆ  เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งผลผลิตที่จะส่งออกต้องมาจากแหล่งที่ได้รับการับรอง GAP และโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรอง GMP   รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคคลกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุในพื้นที่ภาคตะวันออก  ซึ่งปัจจุบันมีโรงคัดบรรจุที่เข้าสู่ระบบหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ (GMP)ในภาคตะวันออกมากกว่า ๕๐๐ โรง  ซึ่งผลจากการจัดประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถทำให้การส่งออกผลไม้เป็นไปโดยสะดวก   ตรงตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าทั้งในด้านคุณภาพผลผลิต  และพิธีการทางด้านเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการการส่งออก อีกทั้งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับการส่งออกผลไม้ของประเทศไทยด้วย   นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับโรงคัดบรรจุอื่นๆ ในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงคัดบรรจุ GMP ผลไม้ทั้งเปลือกดีเด่นในเขตภาคตะวันออกด้วย