‘วีรศักดิ์’สั่งITDติวเข้มการขายอีบุคส์หวั่นผิดกฎหมายลิขสิทธิ์

239

วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD จัดสัมมนาชี้ช่องขายอีบุคส์ให้สอดคล้องกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและข้อตกลงระหว่างประเทศ หวังสร้างความได้เปรียบทางการค้ารองรับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตัลทำให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากการค้าในระบบอิเล็คทรอนิกส์ มีความซับซ้อนมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ ที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายไทย และสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ ตนจึงได้มอบหมายให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD จัดกิจกรรมวิเคราะห์การค้าและการพัฒนาเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก โดยทาง ITDได้บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Copyright Coalition Thailand จัดการสัมมนาเรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์ : กรณีการขายต่อ (Reselling) eBooks” ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคาร KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับผู้อภิปรายนำ ได้แก่ รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นางสาวจิตติมา ศรีถาพร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา , ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณะบดี คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในกรณีการขายหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ตลอดจนหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีทักษะ ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ รวมถึงได้รับทราบถึงมาตรการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในการค้าหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาทั้งในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจในบริบทของตนได้อย่างเหมาะสม

ปรัชญา รัศมีธรรมกุล รายงาน