‘ธรรมนัส’ร้อยใจชาวระยอง แจกส.ป.ก.4-01 เฮ 70 ราย

392

‘ธรรมนัส’ลุยระยอง ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร (ส.ป.ก. 4-01) 70 ราย หวังสร้างชุมชนเข้มแข็งฟื้นชีวิตยากจนสู่ความพอเพียงเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ อาคารศูนย์กลางการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้กล่าวต้อนรับ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวรายงานและผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรให้การต้อนรับ อาทิ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะกับเกษตรกรและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของ ส.ป.ก.จังหวัดระยอง หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก.4-01) ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดระยอง จํานวน 70 ราย มอบบัตรดินดี จำนวน 20 ราย มอบหนังสือรับรอง GAP จำนวน 25 ราย ซึ่งมีเกษตรกร กว่า 400 ราย ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์กลางการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เลขที่ 47 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ร้อยเอก ธรรมนัส ได้กล่าวถึง การจัดสรรที่ดินทํากินให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงที่ดินทํากินที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับโอกาสในการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเพิ่มรายได้ และตราบใดที่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ นั่นหมายความว่า ที่ดินเหล่านี้ที่ ส.ป.ก.จัดสรรให้ผู้ที่ได้รับเข้าทำประโยชน์ ก็จะมีอาชีพ มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ ตราบจนถึงรุ่นลูกหลานตลอดไป

ด้านพันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า ยังคงเดินหน้าจัดสรรที่ดินทํากินให้กับเกษตรกรที่ยังไม่มีที่ดินทํากินต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ ของการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งสิ่งที่ ส.ป.ก. ดำเนินการนี้ เป็นงานหลักของ ส.ป.ก เมื่อมองเห็นเกษตรกรมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ อยู่ดีกินดี ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของ ส.ป.ก.ด้วย

ปรัชญา รัศมีธรรมกุล รายการ