สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานคติธรรม ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

127

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานคติธรรม ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓