กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ ๒๕๖๓

142

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ ๒๕๖๓