พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจ

101

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน นำคณะ ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการและพบปะสร้างขวัญและกำลังใจ ให้หน่วยงานส่วนราชการอำเภอแม่ลาน้อย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน  โดยมี ดร.ชูชาติ คำมา นายอำเภอแม่ลาน้อย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและประเด็นสำคัญในการแก้ปัญหา พัฒนาเชิงพื้นที่ ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 ทั้งการพัฒนาศักยภาพการค้า ลงทุน และการค้าชายแดน มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทั่วโลกต้องเผชิญวิกฤตการณ์ของการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

สำหรับอำเภอแม่ลาน้อยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ แม่ลาน้อย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2510 และตั้งเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2518 แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 69 หมู่บ้าน ประชากรมีความหลากหลายทางด้านประเพณี และวัฒนธรรม และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองของชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ชาวปกากะญอ ชาวละว้า ชาวไทใหญ่ และชาวม้ง *

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน