50เขตกทม.ปัง!รับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน

211

“กรมคุ้มครองสิทธิฯ”ถือฤกษ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ด้วยการมอบของขวัญปีใหม่ให้ชาวกรุงเทพฯ จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบคลุม 50 เขต เผยขับเคลื่อนไกล่เกลี่ยไปแล้วกว่า 6 หมื่นเรื่องประหยัดเงินกว่า 6 พันล้านบาท

30 ธ.ค.63 / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานก้าวสู่ปีที่ 2 “สังคมสมานฉันท์ สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย” งานวิชาการเนื่องในวันครบรอบ 2 ปีของ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี สำหรับครั้งมีการมอบป้ายศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 ศูนย์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในการขอรับบริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกริก โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ อธิการบดีจากทั้ง 5 มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมงาน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดกระบบการบริหารงานในด้านกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ถือเป็นกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลปกครองลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

“กระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้หน่วยงานของรัฐและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน ปัจจุบันสามารถยุติข้อพิพาทให้แก่ประชาชนได้แล้วกว่า 60,000 เรื่อง ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนกว่า 6,976 ล้านบาท ลดต้นทุนภาครัฐกว่า 767 ล้านบาท โดยวันนี้กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนครอบคลุม 50 เขต เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน และมุ่งมั่นจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ”นายสมศักดิ์ กล่าว

ด้านนายเรื่องศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน จึงส่งผลให้มีกระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในรูปแบบนิทรรศการ บทเรียนแห่งความสำเร็จของหน่วยงานของรัฐและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และสิทธิมนุษยชนศึกษา รวมถึงขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และสร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสังคมไทย ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกริก การจัดพิธีมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานครเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุงเทพฯ

ขณะเดียวกัน ในปี 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะดำเนินการให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้ครอบคลุมระดับอำเภอในทุกจังหวัด ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาครัฐ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแล้ว 8 แห่งและส่งเสริมให้ประชาชน รวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 128 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่างสะดวกรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ทางด้าน พ.ต.ต.ดร.ฐิติวัฒน์ ยะชัยมา ประธานคณะทำงาน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเขตพญาไท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า วันนี้มีความยินดียิ่งที่ได้เข้ารับป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชนของเขตพญาไท กรุงเทพฯซึ่งถือว่าสมบูรณ์แล้ว ขณะเดียวกันคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานก็มีความพร้อมและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานจากหลากหลายอาชีพ ทุกคนมีจิตอาสาเป็นที่ตั้งและมีความตั้งใจร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ยิ่งทุกวันนี้มีเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 เข้ามาระบาดเป็นรอบที่สอง อาจจะส่งผลให้สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจซบเซาลงอีก ประเด็นนี้ประชาชนมีโอกาสเงินขาดมืออาจจะส่งผลให้เกิดมีปัญหาเรื่องการผ่อนส่งเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น

“ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเขตพญาไทฯ พร้อมเข้าทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพญาไทที่ทางศูนย์รับหน้าที่อยู่ ยินดีให้คำปรึกษาและเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยให้อย่างเที่ยงธรรมและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากประชาชนเขตพญาไทที่กำลังได้รับความเดือดร้อนที่ถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องก็สามารถเดินเข้ามาหารือได้ทันทีตามวันเวลาราชการ โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยฯตั้งอยู่ในพื้นที่ของมูลนิธิบ้านอารีย์ เลขที่ 17 ซอยอารีย์ 1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ” พ.ต.ต.ดร.ฐิติวัฒน์ กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน