พัทลุงจัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เริ่มฤดูกาลใหม่

142

ช่วงสายวันที่  29ธ.ค.63 ที่กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อ.บางแก้ว  พื้นที่ ต.นาปะขอ  อ.บางแก้ว  จ.พัทลุง นายพิรศักดิ์  ธรรมธัชติสรณ์  ปลัดอาวุโสอำเภอบางแก้ว  เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564  ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว  และภาคีเครือข่ายได้จัดขึ้น   ทั้งนี้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด  ได้บูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  อันเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด  ข้อมูลข่าวสาร  การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง  และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา  ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง  เพื่อลดต้นทุนการผลิต  และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

สำหรับการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ในครั้งนี้   ได้แบ่งฐานเรียนรู้เป็น 4 สถานี  ได้แก่ การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ   การจัดการโรคและศัตรูปาล์มน้ำมัน   การสร้างอาชีพเสริม   และการจัดการดินและปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน  พร้อมกันนี้ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ  โดยมีเกษตรกรในอำเภอบางแก้ว  ร่วมกิจกรรม กว่า  250  คน

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน