แม่ฮ่องสอนตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุปีใหม่

215

29 ธ.ค. 63 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 อำเภอแม่สะเรียง ภายใต้นโยบาย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ณ จุดตรวจหน้าถ้ำ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมความพร้อมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ

ทั้งนี้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมและจุดสกัดของชุมชนครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ประกอบด้วยจุดตรวจหลัก อำเภอละ 2 จุด รวม 14 จุด จุดบริการประชาชนบนเส้นทางหลัก 10 จุด และด่านชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 454 จุด นอกจากนี้ยังมีจุดตรวจโควิดอีก 51 จุด รวมแล้วกว่า 500 จุด เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มีเป้าหมายให้จำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บลดลงให้ได้มากที่สุด และการสูญเสียให้เป็นศูนย์

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน