มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

64

28 ธันวาคม 2563 ที่หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร  เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 231 ผืน โดยมีนางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 กล่าวรายงาน พร้อมนำนักเรียนเข้ารับผ้าห่มกันหนาว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบการศึกษาสงเคราะห์  รับนักเรียนด้อยโอกาส 10 ประเภท เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 655 คน มีข้าราชการครู และบุคลากร จำนวน 79 คน มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และมีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ โดยในปีการศึกษา 2563 ได้รับรางวัลหลายด้าน ทั้งบุคลากร นักเรียน และสถานศึกษา เช่น ด้านนักเรียนได้รับรางวัล สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว (แบบออนไลน์) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และยังโดดเด่นอีกหลายประเภท

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร /รายงาน