โครงการหลวงแม่ลาน้อยส่งเสริมอาชีพ

112

28 ธ.ค.63 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ณ หมู่บ้านดง ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งปัจจุบันโครงการหลวงแม่ลาน้อย ได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่นระบบการเพาะปลูกที่ดี มีมาตรฐานพืชอินทรีย์ โดยเฉพาะการปลูกกาแฟ สามารถสร้างรายได้ ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือ ดูแลชาวไทยภูเขา เผ่าปากะญอ และ เผ่าละว้า รวม 5 หมู่บ้าน กว่า 3,500 คน ทั้งนี้มีการส่งเสริมผลผลิต อาทิผักปวยเล้ง ขึ้นฉ่าย เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ  ฟักทองญี่ปุ่น  เสาวรสหวาน อะโวคาโด และกาแฟอาราบิก้า

นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งของคนและชุมชน อาทิ โครงการหมู่บ้านสะอาดหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การส่งเสริมและการอนุรักษ์หัตถกรรมชนเผ่า รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการปลูกป่า ตามแนวพระราชดำริ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยการปลูกหญ้าแฝก การลดการใช้สารเคมี และการเฝ้าระวังการปนเปื้อน มลพิษ ในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจ

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน