กรมวิชาการเกษตรนำเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไทยบุกตลาดเอกวาดอร์

105

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อนที่สำคัญประเทศหนึ่งของโลก เนื่องจากมีจุดแข็งในด้านทำเลที่ตั้ง ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่เหมาะสม ที่สำคัญเกษตรกรไทยมีทักษะความชำนาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์สูง โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ผักที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุด เช่น เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ  ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไปยังหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น   และเนเธอร์แลนด์  และล่าสุดกรมวิชาการเกษตรสามารถยื่นขอเปิดตลาดการส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไปสาธารณรัฐเอกวาดอร์ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ได้สำเร็จ

กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการยื่นขอเปิดตลาดเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไปยังสาธารณรัฐเอกวาดอร์ตามคำร้องขอของผู้ประกอบการส่งออกเมล็ดพันธุ์เมื่อปี 2553 ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลและควบคุมสุขอนามัยพืชและสุขภาพสัตว์ (Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario AGROCALIDAD) ของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ได้แจ้งการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชพร้อมส่งร่างข้อกำหนดการนำเข้าด้านสุขอนามัยพืชสำหรับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากประเทศไทยเสนอกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาในปี 2561 และกรมวิชาการเกษตรได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลและควบคุมสุขอนามัยพืชฯ ตอบยอมรับข้อกำหนดการนำเข้าด้านสุขอนามัยพืชของ สาธารณรัฐเอกวาดอร์แล้ว

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  ปัจจุบันสาธารณรัฐเอกวาดอร์ได้ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศในองค์การการค้าโลก (WTO) เกี่ยวกับข้อกำหนดการนำเข้าสำหรับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากประเทศไทยแล้ว  ทำให้ไทยสามารถส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไปยังสาธารณรัฐเอกวาดอร์ได้แล้ว  โดยผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไปสาธารณรัฐ เอกวาดอร์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการนำเข้าด้านสุขอนามัยพืชของประเทศเอกวาดอร์ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศต้องผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการและมีหนังสือรับรองว่าปราศจากศัตรูพืชกักกัน โดยกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่องค์กรอารักขาพืชแห่งชาติของประเทศไทย  และต้องคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนการส่งออก

“การที่ไทยสามารถส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไปสาธารณรัฐเอกวาดอร์ได้ในครั้งนี้นับเป็นอีก 1 ความสำเร็จในการเปิดตลาดการส่งออกให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งใช้ระยะเวลานานเกือบ 10 ปี   ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ใช้ข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอเปิดตลาดดังกล่าวมาโดยตลอดจนประสบความสำเร็จในที่สุด  ผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไปสาธารณรัฐเอกวาดอร์สามารถสอบถามรายละเอียดข้อกำหนดการส่งออกเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  โทรศัพท์ 0- 2561 -2145” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

กานต์ เหมสมิติ รายงาน