นาทีนี้เข้าสกลนคร “รายงานตัวออนไลน์ “

370

26 ธ.ค. 63 ที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำ “ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร” โดยการสแกน คิวอาร์โค้ดในไลน์ และลงทะเบียนข้อมูลผ่านลิ้ง ในแซทไลน์  หรือผ่านทางเว็บไซต์  www.skko.moph.go.th.  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปรายงานตัว  ต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร  ที่ 20/2563   เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19   เมื่อลงทะเบียนผ่าน ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร เสร็จแล้วถือว่าเป็นการรายงานตัว ตามคำสั่งที่ 20 /2563

 

นอกจากนี้จังหวัดสกลนครยังได้เน้นย้ำให้ประชาชน  และสถานประกอบการปฏิบัติตามระบบการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19  อย่างเคร่งครัด   โดยให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์   และควรเว้นระยะห่างไม่ให้แออัดเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค   รวมทั้งสแกนไทยชนะ ก่อนเข้าไปใช้พื้นที่     เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน