เพิ่มทักษะพัฒนากสิกรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง

125

26 ธันวาคม 2563 ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ จ.มหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคกหนองนาโมเดล รุ่นที่ 2 โดยมี นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ปลัดอำเภอบรบือ และประชาชนเข้าร่วม

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติโครงการและงบประมาณ ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 11 อำเภอ 85 ตำบล 635 ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ “โคกหนองนาโมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลและระดับครัวเรือน และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนาโมเดล/ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต/  กิจกรรมที่ 3 การสร้างงาน สร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน  และกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้ เป็นการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2 ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล หลักสูตรการอบรมตลอดระยะเวลา 5 วัน มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อำเภอกันทรวิชัย 40 คน อำเภอนาดูน 19 คน  อำเภอยางสีสุราช 29 คน และอำเภอบรบือ 9 คน รวมทั้งสิ้น 97 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

พรเทพนิพัท  พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน