ศาลยุติธรรม รับสมัคร ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ตำแหน่ง

145

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้ออกประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) ทดแทน ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 ก.พ.64

สำหรับ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครนั้น ตาม มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) กำหนดให้มี ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 คน โดยบุคคลที่เข้าสมัครเพื่อเสนอตัวคัดเลือกนั้นจะต้องไม่เป็น หรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมาก่อน และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด มาตรา 39 คือ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กับไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 39 ซึ่งมีรายละเอียดสามารถศึกษาดูได้ที่เว็บไซต์สำนัก ก.ต. https://ojc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/21/iid/225489

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่า ตามขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ก็จะประกาศบัญชีรายชื่อกับหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยเรียงลำดับตามรายชื่อที่สมัคร ไว้ที่เว็บไซต์สำนัก ก.ต. จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกโดยจะให้ข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล ยกเว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกโดยวิธีลงคะแนนต่อไป

สำหรับการรับสมัครนั้น ได้เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.63 จนถึงวันที่ 8 ม.ค.64 ซึ่งผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ก.ต. สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ได้ตามวันที่กำหนดในเวลาราชการ ณ สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ชั้น 13 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก กทม. โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ส่วนเลขานุการ ก.ต. โทร. 02-500-1097

กานต์ เหมสมิติ รายงาน