Big Cleaning Day จิตอาสา สู้โคโรนา

108

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  63 เวลา 10.00 น.นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ Big Cleaning Day จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส“ พร้อมด้วย รอง ผวจ.อุตรดิตถ์และนายเกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุ จังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการ จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม โดยเริ่มจากบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก และ ตลาดเทศบาล 2 เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด- 19

ต่อจากนั้น จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ศาสนสถาน ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (พระอารามหลวง ) อ.ลับแล สร้างความมั่นใจให้แก่พุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมากราบนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์และเพื่อสุขภาพพระสงฆ์ สามเณรภายในวัด ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19  สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันนี้ดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี   โดยร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถาน ภายในสถานที่สำคัญๆ บริเวณรอบพระอุโบสถวัดท่าหลวง ห้องสุขา ศาลาการเปรียญ ซึ่งบริเวณดังกล่าว มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นจุดเสี่ยงเนื่องจากมีการสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

พระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ – พิษณุโลก (ธรรมยุต) มีดำริให้ทุกวัดในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 สร้างความอุ่นใจแก่พุทธสานิกชนและให้ความร่วมมือตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย สำหรับโครงการรณรงค์ Big Cleaning Day จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัสในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเริ่มต้นถึงสร้างการตระหนักในความสำคัญของการกลับมาระบาดอีกครั้งของโควิค-19 ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้จังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน 2 คน โดยมีกิจกรรมไมีการทำความสะอาดในหลายจุดรอบเมืองอุตรดิตถ์ เช่น ศูนย์ราชการ ตลาดสด สถานีขนส่งผู้โดยสาร รถไฟ วัดต่างๆ ภายในจังหวัด โดยถือเป็นการเริ่มตั้น Kick off ให้ประชาชนทุกคนของจังหวัดทุกภาคส่วนทั้ง 9 อำเภอ

ประสิทธิ์    ผึ้งสุข จ. อุตรดิตถ์/ รายงาน