ตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวในจ.น่าน

114

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่โครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรของบริษัทเอ็น เอ ไอ คอนสตรัคชั่น จำกัดบ้านค่าใหม่ชัยเจริญ หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   นางสาวอรณิชชา   มูลคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สรจ.น่าน , นายสิทธิศักดิ์   วงศ์ชูแก้วผู้ช่วยป้องกันจังหวัดน่านปกครองจังหวัดน่าน , ร.ต.ท.ปริเวศน์   สุวรรณเจริญรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ตม.น่าน , นายสถาพร   พรหมรัด จนท.สาธารณสุข อ.เมืองน่าน สสอ.เมืองน่าน , นายพิเชียร  อุดมแก้วกาญจน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เมืองน่าน , นายกิติพงษ์   กันฟองนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สนพ.น่าน , นางสาวณัฏธยาน์  กองแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สสค.น่าน , ด.ต.วีระพงษ์  สุทำแปง ผบ.หมู่ ตม.จ.น่าน ตม.น่าน , นางสรัญญา  ปุญญกาญจนะนักวิชาการแรงงานชำนาญการ สจจ.น่าน , นางตรัยรัตน์  บุญรัศมีจันทร์ นักวิชาการแรงงาน สปส.น่าน , นางศรีลาน  อินทะเสนนักวิชาการแรงงานชำนาญการ สปส.น่าน , นายชำนาญ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ปางค่า, นางรัชนีพร   กันคำ จนท.ศปคม.

จ.น่าน สนง.พมจ.น่าน พร้อมด้วย จนท.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ป้องกันจังหวัดน่าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่านและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านร่วมตรวจบูรณาการพนักงานบริษัทเอ็น เอ ไอ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งประกอบกิจการก่อสร้าง (พื้นที่อำเภอเมืองติดกับโกบอลเฮ้าส์น่าน) บริษัทดังกล่าวมีคนงานสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 9 คน (เดินทางเข้าจังหวัดน่าน เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563) สัญชาติกัมพูชา จำนวน 9 คนและผู้ติดตาม 1 คน (เดินทางเข้าจังหวัดน่านเมื่อ 10 ตุลาคม 2563) ทั้งนี้ได้ดำเนินการตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบคนงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและไม่มีประวัติการเดินทางออกจากจังหวัดน่านในห้วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 รอบใหม่

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดน่าน ในช่วงนี้ยังไม่มีมาตรการกักตัว แต่หากท่านเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ท่านแจ้ง อสม. จนท. รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันเฝ้าดูสังเกตุอาการ 14 วันที่บ้าน การเฝ้าสังเกตุอาการตัวเองร่วมกับจนท.รพ.สต. เราทำที่บ้าน ไปไหนมาไหนได้หมด ออกจากบ้านได้ แต่ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ คือปิดแมท รักษาระยะห่าง ล้างมือ อาบน้ำเมื่อเข้าบ้านเป็นต้น แต่หากกังวลใจ ว่ามีอาการป่วยให้เข้ารับการตรวจรักษาที่รพ.ใกล้บ้านที่สุด

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน